Koulutus on kehittyvän yhteiskunnan ydin

Yhteiskunta voi menestyä vain uudistumalla, kehittämällä ja innovoimalla. Mitään kehitystä ei tapahdu ilman koulutusta.

Kaikki perustuu yhteiskunnan arvostavaan suhtautumiseen sivistystä ja koulutusta kohtaan. Aikamme keskeisiin haasteisiin vastataan koulutuksen kokonaisvaltaisella kehittämisellä.

Suomalainen peruskoulutus on kestänyt hyvin aikaa ja nostanut suomalaisen yhteiskunnan kokoaan suuremmaksi maailman kartalle. Laadukas varhaiskasvatus, peruskoulun resursseihin panostaminen ja laadukas opettajan koulutus ovat jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan tärkein panostus. Liian suuret ryhmät heikentävät oppilaiden mahdollisuuksia oppia ja vievät opettajan jaksamisen äärirajoille. Opettamiselle ja oppimiselle tulee antaa rauha ja aika.

Kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen tulee panostaa. Kiusatun ei tulisi joutua vaihtamaan koulua, päinvastoin kiusaaja tulisi siirtää toiseen kouluun.

Toiselle asteelle ja etenkin ammatilliseen koulutukseen tulee lisätä lähiopetuksen määrää. Koulutusta tulee kehittää työelämälähtöisesti ja kuitenkin niin, että opettajilla on edelleen vastuu opettamisesta. Opintojen ohjauksella on keskeinen rooli opintojen etenemisessä ja tähän tulee kiinnittää huomiota sekä lukio- että ammatillisessa koulutuksessa.

Korkeakoulujen työelämälähtöisyyttä ja opintojen aikaista linkittymistä työelämään tulee vahvistaa ja lisätä. Opintotuen osalta tulorajat tulee poistaa. Kaikenlaiseen työhön tulee ennemminkin kannustaa.